Project Description

طراحی مهندسی و تحلیل توربوکمپرسور

هدف از اين پروژه بدست آوردن نمودار عملکردی کمپرسور در مراحل مختلف می‏باشد. در این پروژه حل عددی آیرودینامیکی مراحل مختلف یک توربوکمپرسور با استفاده از نرم‌افزارهای ANSYS CFX, Blade Gen, Turbo Grid, CFD-Post صورت گرفته است. هندسه پره توسط نرم‌افزار Blade Gen ایجاد شده و شبکه‌بندی توسط نرم‏افزار Turbo Grid صورت گرفته و در نهایت تحلیل آیرودینامیکی توسط نرم‏افزار ANSYS CFX انجام شده است.

طراحی مهندسی و تحلیل توربوکمپرسور